Про кафедру

Кафедра української філології факультету соціальної та мовної комунікації

Наукове кредо кафедри: «Осягнення Його Величності Слова потребує чистих помислів і чистої душі, копіткої праці, постійного пошуку істини і вміння визнавати свої помилки».
Педагогічне кредо«Візьміть чашу терпіння, влийте туди повне серце любові, киньте дві пригорщі щедрості, плесніть туди ж гумору, посипте добротою, додайте якнайбільше віри і все це гарненько змішайте, потім намажте на шматок відміреного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху…».

Ці два центральні напрями, як два крила, тримають кафедру в гармонійному розвитку, врівноважують усі види діяльності і згуртовують викладацький колектив.

Кафедра української філології сьогодні є однією з провідних кафедр Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», яка об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, що забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін філологічного і літературознавчого профілю та низки нормативних гуманітарних дисциплін бакалаврської підготовки на всіх факультетах інституту.
Провідним напрямом діяльності кафедри є наукова робота. 

Сьогодні колектив кафедри працює над міжкафедральною науковою темою «Комунікативно-прагматичні стратегії й тактики адаптації лінгвістичних знань в університетському дискурсі».         
Кафедра прагне бути науковим центром і бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій: «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія», «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук». 
Студентські зібрання з нагоди обміну досвідом і пошуку істини на ниві вітчизняної філології відбуваються щодва роки – кафедра української філології з ініціативи її фундаторів (д. філол. н., професора кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ А. П. Загнітка, доцентів кафедри української мови Р.А. Куцової, Л.І. Пац, Є.А. Гопштер), її нинішніх розбудовників – когорти відданих науковій справі викладачів проводить Всеукраїнську студентську конференцію – «Україністика: нові імена в науці».
Мають системний характер виступи студентів на студентських наукових конференціях як в інституті, так і за його межами, публікації студентів у фахових і нефахових виданнях, збірниках тез, захист виконаних досліджень на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
Ця форма наукової студентської активності на нашому факультеті прижилася, здобула своїх прихильників, стала відправною точкою успішного наукового старту для багатьох її учасників.

Щорічно кафедра української філології проводить олімпіаду з української мови та Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, конкурс наукових робіт студентів, Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Г. Шевченка, переможці яких беруть участь у подальших турах, де посідають досить високі місця.
Кафедра підтримує шефські зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами міста. Спільна діяльність викладацького складу кафедри зі школами спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розвиток здібностей, філологічної свідомості, підвищення мовної культури. Члени кафедри беруть участь у роботі семінарів, які проводяться в місті для викладачів середніх та спеціальних навчальних закладів. Викладачами кафедри укладено угоди з колективами загальноосвітніх шкіл, які стали базовими для проведення спільних наукових і культурних заходів, а також педагогічної практики студентів.
Кафедра української філології бере активну участь у громадсько-політичному житті України. Викладачі кафедри вважають найважливішим питанням – виховання майбутнього покоління нашої незалежної держави і докладають усіх зусиль для духовного збагачення молоді, пропагуючи цінність людини, виховуючи культуру, національну самосвідомість, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.
Викладацький склад кафедри приділяє велику увагу вивченню матеріалів історико-національного характеру, вихованню в студентів поваги та любові до національних традицій і культури України, її державних законів та особистої відповідальності за виконання власних обов’язків.

Мета виховної роботи – це формування громадянина, фахівця, носія національних цінностей, загальнолюдських надбань, який уміє реалізовувати свої знання, фахові навички та вміння в практичній діяльності.

Головним пріоритетом своєї діяльності кафедра української філології вважає підготовку висококваліфікованих учителів рідної мови з метою активного розвитку української мови на теренах Донеччини.

Громадсько-патріотичні компоненти світогляду активно формуються завдяки залученню студентів до практичної організації і проведення національних свят України.  

Виходячи з того, що саме мова й мовлення дають можливість думці зайняти відповідне оформлення і вираження в певних національних рамках, виховання національно-патріотичної особистості здійснюється повсякденно засобами рідної мови на заняттях з дисциплін українознавчого циклу через добір вправ і завдань, студентських наукових повідомлень відповідної тематики тощо.

Кафедра традиційно проводить заходи, до яких залучає майже всіх студентів інституту: День української писемності і мови, День рідної мови, Шевченківські дні, День матері, День слов'янської писемності і культури тощо. Викладачі кафедри допомагають студентам не тільки в навчанні, але й у повсякденному житті.
Кафедра української філології ставить за мету сформувати майбутнього вчителя як носія та розповсюджувача національної культури, виховати свідомого громадянина.
На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів філологів через стаціонарну й заочну аспірантури зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. Члени кафедри виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

З метою формування якісного контингенту студентів-філологів кафедра української філології співпрацює з Малою академією наук та учнівською молоддю шкіл Донецької області через щорічне проведення олімпіад, конкурсів учнівських наукових робіт, спільних навчально-виховних заходів, спрямованих на виховання справжніх патріотів.
Традиційними стали спільні виховні заходи, ініційовані кафедрою з нагоди ювілейних дат видатних діячів української культури.
Сьогодні, як і завжди, кафедра української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» живе напруженим, динамічним життям: готуються лекції, нові наукові студії, читацькі конференції, зустрічі з відомими письменниками, науковцями, організовуються нові  експедиції, підтримуються дружні стосунки з провідними освітніми і науковими інституціями України, ближнього і дальнього зарубіжжя. Такою широкою, багатоаспектною й бачиться сучасна місія кафедри в системі національної вищої освіти.

Кадровий склад кафедри

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Професійне кредо викладачів мови: «Мова – це одяг думки та світ душі».
Творче кредо: «Креативних та успішних студентів можуть виховати тільки творчі особистості».
Життєве кредо«Успіх не приходить сам собою, ми йдемо до нього».
Стратегічне завданнявиховувати яскраву ініціативну особистість, яку вирізняють не тільки вузькоспеціальні знання та навички, але й широкий світогляд, уміння  вести діалог, що є показником соціально-психологічної адаптованості людини, рівня її комунікативної компетентності; створювати творче академічне середовище з демократичними й рівноправними стосунками між викладачами та студентами.
культури.

Радіонова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент – очолює кафедру з січня 2008 року. 
Закінчила  Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Англійська мова, українська мова та література» (1996), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2003).
Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Статус, семантика і функції ряду в структурі простого речення». 
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати. Здійснює наукове керівництво дипломними, бакалаврськими та курсовими роботами.    Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту.  Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова (синтаксис)», «Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір)», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Основи наукових досліджень», «Актуальні питання лінгвістики».

Мараховська Валентина Гаврилівна – кандидат філологічних наук, доцентдекан факультету соціальної та мовної комунікації
Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» (1994), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (1998).
Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними». 
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Нагороджена Медаллю ім. П. Горлова та почесними грамотами за значні досягнення у розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 
Викладає дисципліни: «Вступ до слов’янської філології», «Історична граматика української мови», «Стилістика та культура мови». 
Коло наукових інтересів – актуальні питання синтаксису сучасної української мови, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, текстові категорії.

Тітова Ольга Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» (1997). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему «Період у структурній організації тексту».
Викладач із 24-річним педагогічним стажем роботи. 
Автор 19 наукових публікацій: «Період як структурна одиниця тексту», «Семантика періоду», «Експресивно-узагальнювальна функція періоду», «Текстотвірний потенціал періодів (на матеріалі української художньої прози ХХ ст.)», «Проблема визначення періоду як лінгвальної одиниці: спроба огляду літератури», «Модальність періоду», «Період як висловлення», «Роль синтаксичного повтору в структурно-семантичній організації періоду», «Період як ритмічна одиниця прозового тексту», «Формування особистості спеціаліста економічного профілю під час вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»», «Використання кейс-методу на практичних заняттях із дисципліни «Культура ділового спілкування»», «Аспекти формування професійної мовної свідомості майбутніх економістів засобами інноваційної педагогіки», «Історія української культури в економічному вищому навчальному закладі: проблемний дискурс», «Соціально-гуманітарні вектори інноваційної педагогіки у вищих навчальних закладах», «Дискурсивні аспекти методики викладання сучасної української літературної мови у вищому навчальному педагогічному закладі»,     «Функціональний діапазон періоду-висловлення», «Період як одиниця експресивного синтаксису», «Лексико-граматичні, структурні та функціональні властивості періодів-описів».
Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Сучасна наукова мова».
Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, інноваційні освітні технології.


Колосова Ольга Володимирівна - магістр, викладач вищої категорії
Закінчила у 2005 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, педагога-дослідника.
Викладає дисципліни: «Основи риторики та культури мовлення», «Історія української літератури (ІІ половина ХІХ ст.)», «Історія української літератури (І половина ХІХ ст.)», «Українська мова за професійним спрямуванням».
Автор понад 10 наукових публікацій.
Коло наукових інтересів: сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні.

СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Професійне кредо викладачів літератури: «Навчити студента так, щоб можна було вчитися у нього».
Творче кредо: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Не сковувати дитину, а звільняти; не згинати на догоду своїм уявленням, а розпрямляти; не стримувати, а підтримувати; дати всі можливості для фантазії, уявлень, відкриттів». 
Життєве кредо«Не зупинятися на досягнутому. Меж самовдосконаленню немає».
Стратегічне завданнястворити оптимальні умови для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного студента; підвищувати безперервність інтелектуального, професійного зростання членів кафедри; забезпечити творчу атмосферу діяльності.

Муратова Ольга Віталіївнакандидат історичних наук, доцент кафедри – очолює секцію з грудня 2014 року. 
Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальностями «Французька мова, українська мова та література» (1999), «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (2011), аспірантуру Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (2011). Нагороджена почесними грамотами за професіоналізм, сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 
Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України на тему «Генеза літературного шістдесятництва в Україні: історичний аспект». Автор понад 20 наукових публікацій, навчальних посібників з «Методики навчання української літератури», «Історії української літератури ІІ половини ХІХ століття». 
Викладає дисципліни: «Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття», «Історія української літератури ХХ століття», «Сучасна українська література», «Методика навчання української літератури», «Літературне шістдесятництво».
Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в методиці викладання літератури, аналітика літературного твору.

Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології
Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, захистив кандидатську дисертацію.
Захистив докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Художні константи Миколи Куліша».
Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Компаративні аспекти українського літературознавства», «Сучасна українська література», «Методологія сучасних літературознавчих досліджень».
Автор понад 570 наукових публікацій, із яких 6 монографій, 4 збірки  статей, 3 посібники, 1 підручник-хрестоматія. Лауреат премії журналу «Сучасність» і Ліґи українських меценатів. Лауреат літературознавчої премії імені академіка Олександра Білецького.
Коло наукових інтересів: актуальна українська література, кінематограф і літературний процес, художня нобелістика ХХІ ст., новітні тенденції світової літератури.

Скляр Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.
Закінчила Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів та англійської мови» (1999), педагогічний факультет Донецького інституту соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література» (2003), аспірантуру Донецького національного університету (2006). Нагороджена почесними грамотами за високий професіоналізм і сумлінне ставлення до виховання студентської молоді, особистий внесок у формування позитивного іміджу інституту. 
Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного» в 2012 році. 
Автор науково-методичних робіт, із них 2 монографії (одноосібна та колективна), 3 навчальні посібники (один у співаторстві), близько 60 публікацій наукового й 40 навчально-методичного характеру.
Наукове стажування: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (2018 р. Катовіце, Польща).
Коло наукових інтересів: психопоетикальний дискурс сучасної української та зарубіжної літератури; інноваційні підходи в методиці викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.
Викладає дисципліни: «Фольклор», «Історія української літератури І половини ХІХ століття», «Історія української літератури (межа ХІХ-ХХ століть)», «Методика викладання зарубіжної літератури».

Шкуропат Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (1988). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на тему «Іконічність художнього образу на матеріалі творів І. С. Шмельова».  У 2012 році пройшла стажування в університеті міста Луісвіль (США) за напрямком «Сучасна американська література: теоретичній та аналітичний аспекти» з отриманням відповідного сертифікату Держдепартаменту США. Заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади школярів з англійської мови. Закінчила курси фахового удосконалення викладачів вищих навчальних закладів: семінар Британської ради «ТКТ» (2009), методичний семінар із складання тестів Інституту Гете (2011), методичний семінар «Teaching Writing in the English Language Classroom» (2013), літня школа за напрямком «Захист прав людини у сучасному світі» («Protecting Diversity – The History of the US Civil Rights Movement and Human Rights»), що проводилася посольством США у 2014 році.
Член спеціалізованої вченої ради К 29.053.08, що діє при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Теорія літератури», «Практичний курс англійської мови». Автор понад 40 наукових публікацій, навчальних посібників зі «Вступу до літературознавства» та «Аналізу художнього тексту». 
Коло наукових інтересів: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн. Керує науковою роботою студентів, веде проблемну групу «Аспектний аналіз художнього твору».

Піскун Вікторія Олександрівна - викладач кафедри української філології
Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти» (2001), Горлівський інститут  іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Історія» (2017), аспірантуру Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю 10.01.02 – українська мова (тема кандидатської дисертації «Динамічні процеси мови преси Донбасу ХХ – початку ХХІ століття»).
Викладає дисципліни: «Історія української літератури ХХ століття», «Історія української літератури (давня)».
Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: текстуальний вимір літературного дискурсу, особливості розвитку української літератури кінця ХХ початку ХХІ століть, зв’язок творів української літератури зі світовою культурою. 
Викладачі секції теорії літератури та історії української літератури є ініціаторами та активними учасниками роботи міжнародних (Україна, Білорусія, Польща), всеукраїнських, регіональних конференцій і Фестивалів науки. Кожні два роки секція ініціює проведення міжнародної наукової Інтернет-конференцїї «Сучасний літературний процес в Україні: пряма трансляція». Члени секції підтримують тісні наукові контакти з підрозділами україністики університетів Польщі, Білорусії, Швеції, США.


Шукати в цьому блозі